Franz Kafka, jak ho viděl Andy WarholLabyrinty Franze Kafky

Sto třicet let uplyne 3. července od narození Franze Kafky. Je to určitě nejpřekládanější a nejvíce interpretovaný spisovatel pocházející z Prahy, píše se v jednom slovníkovém hesle. Podle některých statistik v těchto ohledech nemá Kafka konkurenta ani v jiných literárních metropolích. Jeho dílo a odkaz nepřebývají jen v knihách, které sám napsal, nebo v takzvané sekundární literatuře. To, že se o něj zajímají divadelníci a filmaři, neznamená nic mimořádného, ale na kafkovském boomu se podílí i turistický průmysl. Stačí se projít Prahou a máme pocit, že Kafkovi nelze uniknout. Jeho dílo a osobnost se propojí i s vysíláním stanice Vltava, a to od 22. do 30. června. Ze známých důvodů nechovají v oblibě autora Proměny a Procesu režimy, které jsou na štíru s demokracií. Texty, jež se dají vyložit více způsoby, je straší. A Kafka je zřejmě straší ze všech beletristů nejvíc. Už klasikou v tomto žánru je čtenářský zážitek prezidenta Antonína Novotného, který ve svých pamětech napsal: „Pokusil jsem se ho přečíst, ale přiznám otevřeně, že to vyžadovalo osobní sebezapření. (Imperialistům) byla dobrá Kafkova bezvýchodnost a pesimismus. Chtěli vzít mladé generaci Fučíka, jasný příklad moderního revolucionáře, a za něho dávali Kafku, jasný obraz rezignace vůči snahám KSČ dosáhnout co nejdříve socialismu.“

Jakkoli chcete

Podivuhodná recepce Kafkova díla pak znovu vstupuje do krásné literatury. O proslulé liblické konferenci na téma Franz Kafka v roce 1963 se píší romány: „Už v době příprav se rozezněly závažné debaty o termínu i o místě, o účastnících konference, došlo k zákulisním sporům, které časem přerostly v zarputilé tahanice. Komunistická strana Francie, zastoupená členem svého politbyra Rogerem Garaudym, otevřené jednání o životě a díle Franze Kafky výslovně přivítala, neboť čtenáři listu L’Humanité se prý čím dál častěji ptají, jak vlastně vypadá hodnocení díla slavného pražského spisovatele z proletářského hlediska… Též strany bratrských socialistických zemí Polska a Maďarska svolání konference přivítaly, i když s jistou dávkou opatrnosti. Slibovaly si od ní totiž nejen vyjasnění otázek týkajících se Franze Kafky, nýbrž stejně tak doufaly, že setkání posílí jejich samostatnost. Jenom z ústředního výboru východoněmecké komunistické strany SED se ozývaly hlasy nevole vystupňované až v soustředěnou palbu. Tiskový orgán strany Neues Deutschland varoval před rozkladným vlivem pozdně buržoazního umění a odvolával se na generálního tajemníka Chruščova, který při prohlídce Treťjakovské galerie vyjádřil svou nespokojenost s jednou Picassovou malbou slovy: ‚To bych dovedl stejně tak.‘“ (Christoph Buch: Na Kafkově zámku, překlad Aleš Knapp)

Pozdější politické ohlasy v roce 1968 a v období normalizace jsou známé. Z důvodů jakéhosi „vyzařování“ Kafkova díla vznikají podivuhodné labyrinty, dokonce bludiště se spoustou zrcadel života, literatury, politiky. Asi žádný jiný spisovatel v délce a složitosti těchto labyrintů nemůže Kafkovi konkurovat, snad jedině Homérův Odysseus – ovšem s vydatným přispěním Jamese Joyce.

Mistr popisu

Několik programů pro vltavský projekt Téma Franz Kafka jsem připravil s překladatelem, germanistou a znalcem Kafkova díla Josefem Čermákem, který v jednom ze zmíněných pořadů poznamenal: „Když se podíváme z nadhledu na celé Kafkovo dílo, uvědomíme si to úžasné rozpětí mezi dvěma póly. Jeden pól představuje všednodenní detail. Kafka byl jeden z největších mistrů popisu, zkratkovitého, stenograficky stručného a zároveň tak názorného, že ty věci by bylo možno nakreslit. V jeho povídkách poznáváme všednodenní mikrosvět, nejbližší okolí, rozpoznáme tam i věrnou podobu Prahy, i když tam není pojmenována. A hloubka autorova myšlení, skrytý, hluboký smysl těch próz, který se neustále brání jednoznačné identifikaci, to je ten druhý pól. Bravurní zvládání ‚prostoru‘ mezi oběma zmíněnými póly je znamením skutečně velkého mistra, na malé ploše životní reality podává svědectví o základních skutečnostech lidského bytí.“

Nehody v kamenolomu

Někde jsem četl, že slovo „láska“ po přečtení Prousta neznamená už totéž. Nezávidím kafkologům jejich úsilí o dešifrování i těch „nejobyčejnějších“ pasáží v díle Franze Kafky. „Pohled na tento lom je odstrašující. Všechno je zavalenou skrývkou, odpadem a sutí. Skála je tak rozeklaná, že původní sloupcovité i plošné útvary kamenného masivu lze spíš tušit než vidět. Nad značkou stojí dělník, který je sotva rozeznatelný od skalní stěny, vysoké čtyřicet metrů. Štěrk nad jeho stanovištěm, jehož je podle odhadu asi 1000 kubických metrů, se zřítil při oblevě v březnu roku 1914. V době zřícení byli dělníci naštěstí na svačině, jinak by všichni byli pohřbeni.“ To není úryvek z Kafkovy prózy, ale z jeho zprávy pro pojišťovnu, pro jeho zaměstnavatele. „Kafka v těchto pasážích opouští předepsaný úřední postup,“ píše Klaus Wagenbach ve studii Kafkovy továrny. Ve stejném roce, kdy Kafka tuto zprávu vypracoval, napsal román Proces, jehož protagonista Josef K. je na konci zavražděn v jednom kamenolomu.
Kafkovy literární labyrinty mají podivuhodnou podobu. V Kafkových textech nalézají jeho vykladači předobrazy různých diktatur 20. století, holocaustu, inscenovaných politických procesů… Myslím si, že Kafka nebyl tak jasnozřivý, aby dopředu třeba vytušil, jaký osud potká Židy v nacistickém Německu, ale že byl nadán neobyčejnou citlivostí pro vnímání náznaků totalitářského myšlení ve svém okolí, ve své rodině, v továrnách na severu Čech, v pojišťovně, kde pracoval – a také v sobě.

Jiří Kamen, vedoucí Redakce volné tvorby ČRo
 

Týden s Kafkou

Úterý 25. až sobota 29.června
0.00 – Půlnoc. Z cyklu Kafkových krátkých textů.

Pátek 28. června
20.00 – Páteční večer: Nemohu žít bez ní, a s ní také ne aneb Franz Kafka a ženy. Montáž z Kafkových textů a rozhovorů se spisovatelkou Alenou Wagnerovou a s germanistou Josefem Čermákem.

Sobota 29. června
8.00–11.00 – Víkendová příloha: Kafkovské legendy aneb Virtuosové fantazie. Josef Čermák o genezi díla Franze Kafky.
Kafkárna. O recepci Kafkova díla v Čechách.
11.30 – Vltavský poledník. Kafka očima germanistů.
14.00 – Rozhlasové jeviště: Zámek. Adaptace Jana Vedrala. V roli zeměměřiče K. Vladimír Dlouhý.
17.15 – Ortel. Povídka v interpretaci Jana Hartla.
19.30 – Kafkův Proces. Opera Gottfrieda von Einem z roku 1953. Diriguje Karl Böhm.
22.15 – Myslím, že až jednou budu zase svobodná, to štěstí neunesu. O nedávném nálezu dopisů Mileny Jesenské z období druhé světové války.

Neděle 30. června
9.00 – Souzvuk: A já vlastně vůbec nemiluji Tebe. Kafkovy „dopisní metaforické příběhy“ s hudebním doprovodem harfistky Jany Lewitové.
11.30 – Umělec v hladovění. Povídka v podání Jana Hartla.
15.30 – Aforismy. Z překladu Rio Preisnera připravil Rudolf Matys.
16.30 – Kafkovská Telefonotéka. Hostem Jiřího Kamena germanista Josef Čermák.
20.00 – V trestaneckej kolónii. Inscenace Slovenského rozhlasu podle povídky V kárném táboře.  V šišlavé Evropě       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Melancholik s rybí krví
  Nalaďte si
 
  Labyrinty Franze Kafky
  Téma