Číslo 50 / 2011.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s filozofem a pedagogem.
Janem Sokolem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Unikátní Vítězslava Kaprálová

Katalog Radioservisu bude v prosinci obohacen o další unikátní nahrávku, tentokrát z díla významné české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Brněnská sólistka Alice Rajnohová a Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Tomáše Hanuse představí posluchačům skladatelčin Klavírní koncert d moll, který vychází na hudebním nosiči vůbec poprvé. CD obsahuje i pozoruhodnou Sonatu appassionatu, Variace na zvony kostela St. Étienne du Mont v Paříži, s nimiž kdysi Kaprálová okouzlila svého blízkého přítele Bohuslava Martinů, takže rád napomohl jejich vydání u pařížského vydavatelství La Sirene Éditions Musicales, a cyklus Tři klavírní kusy, jehož netradičně pojatá passacaglia kdysi nadchla a pobavila dalšího mentora Kaprálové, Vítězslava Nováka.

Krátký, ale nesmírně intenzivní život Vítězslavy Kaprálové (1915–1940) je ohraničen dvěma světovými válkami; její osud tvoří takřka přesnou paralelu s osudem první republiky, k jejíž hudební moderně Kaprálová patřila. Tvůrčí vývoj Kaprálové formovalo především kulturně velmi vyspělé hudební prostředí Brna a samozřejmě prostředí vlastní hudební rodiny a přátel (Vladimír Helfert, Theodor Schaefer, Ludvík Kundera a další). Nové podněty přinesla Praha (studium u Vítězslava Nováka, koncerty Hábovy Přítomnosti) a zvláště pak studijní pobyt v Paříži a přátelství a spolupráce s Bohuslavem Martinů, jehož vliv na tvorbu Kaprálové však bývá přeceňován. Na Kaprálovou měla silný vliv i hudba Igora Stravinského a – jak je často zcela opomíjeno – také hudba jejího otce, skladatele Václava Kaprála.
Stejně jako její otec i ona inklinovala ve svém relativně rozsáhlém díle, které čítá zhruba na padesát skladeb, ke klavíru jakožto svému přirozenému hudebnímu nástroji. Až na ojedinělé výjimky sehrál klavír v hudbě Kaprálové zásadní úlohu i jako nástroj kompoziční, s nímž experimentovala v menších i větších formách. Nepřekvapí proto, že jsou to právě klavírní skladby, které patří ke skladatelčiným nejvyspělejším a nejoriginálnějším dílům: od Sonaty appassionaty a Klavírního koncertu d moll až k Dubnovým preludiím a Variacím na zvony kostela St. Étienne du Mont (a nelze nezmínit ani Bohuslavem Martinů ovlivněnou neoklasickou Partitu, v níž klavír hraje i výraznou roli rytmickou).

Bohuslav Martinů (vpravo) na návštěvě u Kaprálů ve Třech Studních v roce 1938 o prázdninách. Na fotu též Václav Kaprál, Vítězslava a Šoteček.

Vrchol tvorby

Koncert pro klavír a orchestr d moll je první orchestrální skladbou Vítězslavy Kaprálové a zároveň vrcholem její dosavadní tvorby na brněnské konzervatoři, na kterou se v roce 1930 zapsala jako dívka sotva patnáctiletá. Věnovala se zde především skladbě (pod vedením Viléma Petrželky) a jako první dívka v historii konzervatoře i oboru dirigování (sboru pod vedením Viléma Steinmana, orchestru pod vedením Zdeňka Chalabaly). Již v prvním ročníku zkomponovala neobvykle vyzrálý první opus, impresionisticky laděný klavírní cyklus Pět skladeb pro klavír. V následujícím roce vytvořila své první skladby pro housle a klavír, Legendu a Burlesku, v dalším roce pak pozoruhodnou píseň Leden pro soprán/tenor, flétnu, dvoje housle, violoncello a klavír a na konci třetího ročníku svou první závažnou klavírní skladbu – Sonatu appassionatu. Ta je i jistou přípravou pro zvládnutí cyklické sonátové formy koncertu, jehož hudební myšlenky Kaprálová zformulovala na začátku posledního ročníku studia.
Zatímco sólový klavírní part pro Kaprálovou jistě nepředstavoval problém, orchestrální partitura byla pro ni zcela novým úkolem, ačkoli s orchestrem již měla určitou zkušenost jako studentka oboru dirigování. Není vyloučeno, že vedle svých učitelů na konzervatoři konzultovala jeho instrumentaci i s přítelem a mentorem Theodorem Schaeferem, jenž byl v tomto ohledu nanejvýš povolaným odborníkem (na vlastního otce se v tomto směru obrátit nemohla, neboť Kaprál velkou zkušenost s orchestrem neměl, sám do té doby zkomponoval jen dvě drobné orchestrální skladby – Svatební pochod a Dvě Idylky).

Skupinové foto před Kaprálovic vilou, Vítězslava sedí na zemi, matka první zleva, 1936   Na pláži. Nizza 1938

Spontánnost i disciplína

Třívětý koncert (Allegro entusiastico – Largo – Allegro) je v první, nejdelší větě ještě romanticky stavěný, druhá věta, která je relativně krátká a jíž dominuje prostá melancholická melodie, je zpracována kontrapunkticky; třetí větou ve formě ronda však již skladba předznamenává nové, nastupující tvůrčí období, jež se mělo plně rozvinout pod Novákovým vedením. Celá skladba přesvědčivě vyjadřuje všestrannost hudebního talentu Kaprálové s jeho typickou vášní a energií, lyrismem, inteligentním humorem, spontánností, ale i disciplinou.
Úvodní a nejdelší větou klavírního koncertu, která více než bohatě demonstrovala splnění formálních a technických požadavků kladených na absolventa konzervatoře, Kaprálová oficiálně ukončila své studium v Brně. Stalo se tak na III. absolventském koncertu konzervatoře dne 17. června 1935 v Brně, kde Kaprálová poprvé vystoupila před veřejnost též jako dirigentka. Klavírního partu se ujal Ludvík Kundera, který se podle dobové kritiky „za novinku postavil s plnou vážností svého vyspělého umění pianistického i vyzrálé hudební kultury celkové“. Recenzentu Lidových novin Gracianu Černušákovi též imponovala skladatelčina „jistota v ovládání složitého aparátu, krásný smysl pro zvukové vybavení a technické využití sólového partu i orchestrálního tutti v jejich vzájemném působení. Plynná celková vlna dikce slouží ušlechtilé invenci s takovou pohotovostí, že skladba značně vzrůstá nad průměr prací tohoto druhu.“ V Moravských novinách se jiný recenzent zmiňuje pochvalně také o dirigentském výkonu mladé absolventky: „Jako dirigentka řídila V. Kaprálová toto ve všech směrech obtížné dílo neobyčejně klidně, energicky a cílevědomě a přispěla pěkným gestem i k zevnímu příznivému dojmu celkovému.“ Zprávu o koncertu přinesl i německý list Prager Tagblatt, jehož recenzent pokládal za politováníhodné, že pořadatelé nechali uvést jen první větu díla, byť i tato ukázka svědčí o velikém hudebním nadání.

Výlet do Chantilly, zleva Josef Páleníček, Líba Houžvičková, Vítězslava Kaprálová, podzim 1937

Zadostiučinění

Úspěch veřejného provedení zatím nejzávažnějšího orchestrálního díla Kaprálové musel být pro mladou skladatelku velikým zadostiučiněním, zvláště po poněkud horečných přípravách, které několik dní před premiérou popsala svému blízkému příteli Oto Vachovi: „V pondělí mně drž všechny palce. Mám koncert a v důsledku toho musím mít každý den několik hodin (nechávalo se to na poslední chvíli) orchestrálních zkoušek.“ Velice pro ni jistě znamenal i dopis, který v den absolventského koncertu obdržela od přítele rodiny, muzikologa Vladimíra Helferta, jenž jako jeden z prvních vytušil v Kaprálové skutečnou skladatelskou osobnost a ve svých významných studiích o české hudební tvořivosti Česká moderní hudba ji neváhal zařadit mezi několik málo nejmladších nadějí české hudby. Helfert svůj dopis začíná krásným povzbuzením: „Dnešní den je pro celý Váš život zvlášť významný. Předstupujete před veřejnost jako hotový, vyučený umělec, se svým dílem a jako interpretka. Mnoho budu dnes na Vás myslet a budu v myšlenkách při Vás.“ A dále citlivě pokračuje: „A tak mi to táhne hlavou, jak jste začínala. Mám jednu z prvních Vašich skladbiček, Váš valčík. Už tehdy mě zaujal svou svěžestí a bohatstvím nápadů. A pak jsem Vás pozorně sledoval, viděl, alespoň z povzdálí, co naplňuje Vaši duši, jak se v ní prodírá k světlu stále více ta božská jiskřička hudby, to úžasné požehnání, které je dáno jen a jen lidem jako největší dar. A vždy jsem viděl nový a nový projev Vašeho mladičkého, a přitom tak sympatického talentu. A teď – Vy absolvujete! Považte jen: od valčíku až po koncert! Co v tom je života, vnitřního, krásného vývoje. Jak v těch letech rostla a bohatla Vaše duše!“
K provedení všech tří vět klavírního koncertu došlo až v rozhlasové premiéře uskutečněné o více než rok později, dne 15. 10. 1936 v brněnském Radiojournalu. Sólistou byl Ludvík Kundera, rozhlasový orchestr řídila opět Kaprálová. Poté byla skladba provedena ještě několikrát, po válce bylo dokonce pořízeno i několik rozhlasových nahrávek (například s Bertou Rixovou-Kabeláčovou a dirigentem Karlem Ančerlem), které se bohužel nedochovaly, ale po roce 1954 se dílo z plánů orchestrálních dramaturgů vytratilo.
Osud Vítězslavy Kaprálové, kterému bylo vyměřeno pouhých pětadvacet let, byl ovšem v tu dobu již čtrnáct let uzavřen. I v tak krátké době však byla schopna naplnit své hudební poslání, ke kterému ji kdysi před absolventským koncertem nabádal Helfert: „A Vy musíte vždy jít za ideálem opravdovosti a velikosti. Být v umění mravně opravdovým! To jsou právě ony vnitřní boje, bez něhož není bohatého vnitřního života ... nedat se, nejít za lákadlem a být věrným ideálům krásy a pravdy. Je k tomu často třeba velkého odříkání a velké vnitřní statečnosti. Ale bez toho není velkého umění. K tomu pak Vám v dnešní den přeju hodně duševní síly pro celý další Váš život!“

Karla Hartl, publicistka

Snímky Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea  Smrt v médiích
  Jak to vidí Radko Kubičko
 
  A nyní o lásce         

  Pořiďte si  
 
  Česko poklepem a poslechem
  Navštivte