Číslo 19 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s rozhlasovým reportérem.
Petrem Vavrouškou.

 

 

 

 

 


Leo Pavlát,
ředitel Židovského muzea v Praze

Bible pro současnost

Vyšel nový český překlad Bible, označený jako „překlad 21. století“. Kupodivu, za dlouhá staletí od slavné Bible kralické z poslední třetiny 16. století je to u nás teprve čtvrtý samostatný převod Bible, který vstoupil do širšího povědomí. Katolickému vydání ze 17. a 18. století se říkalo Bible svatováclavská. Ze sedmdesátých let minulého století pochází takzvaný ekumenický překlad a teď tedy máme text, který k nám promlouvá soudobým jazykem.
Že Bible představuje jeden ze základů evropské kultury a vzdělanosti, že utvářela dějiny starého kontinentu a celosvětově zásadně ovlivnila pojetí práva a etiky, o tom se každý dozví už ve škole. Kdybychom se však v Čechách a na Moravě zeptali, kolik lidí Bibli nebo aspoň některou její část četlo, výsledek by nejspíš nepotěšil. Při sčítání lidu z roku 2001 bezmála šedesát procent dotázaných zvolilo odpověď „bez vyznání” a Bible je dílo, jehož znalost s vírou hodně souvisí.
Zda právě dokončený překlad získá knize knih, jak bývá Bible nazývána, nové čtenáře, se teprve ukáže. Já sám jsem si zdařilost poslední verze ověřoval na mnou oblíbené části biblického kánonu, knize Kazatel, a musím říct, že suma zde obsaženého vědění získala v soudobém jazyce podivuhodnou naléhavost.
„Opět obrátiv se, i viděl jsem všeliká ssoužení, kteráž se dějí pod sluncem, a aj, slzy křivdu trpících, ješto nemají potěšitele, ani moci (k vyjití) z ruky těch, kteříž je ssužují, a nemají potěšitele,“ praví Bible Kralická. „Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných – útěcha nikde. Moc v rukou utiskovatelů – útěcha nikde!“ píše se v právě vydaném biblickém překladu 21. století.
To už se nestalo kdysi v dávnověku, že? Jako by k těm slovům stačilo dodat datum a místo a je to aktuální novinová zpráva. A Kazatel, za nějž je podle židovské tradice považován nejmoudřejší z moudrých, král Šalomoun, má pro nás v novém překladu i další dobře srozumitelná sdělení: „Spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě... Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko...“
Nechci se však zvolenými příklady nikoho dotknout ani nikoho rozesmutnět. Vždyť v původně hebrejské knize Kazatel se také píše a nový biblický překlad tomu dává hezky zaznít: „Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů“. Takže je třeba se jen vyvarovat výmyslů. Jak? Úplně na konci knihy Kazatel, podle židovské tradice jako protiváha k předchozím naučením a jejich souhrnné vysvětlení, stojí: „Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Jinými slovy: Ať se děje, co se děje, chovej se slušně. To z tebe dělá člověka.
Tohle už, pravda, v novém českém překladu Bible napsáno není. S jazykem, který přináší, se však o Bibli bude určitě každému dobře přemýšlet. A to je konec konců ještě důležitější, než že se v ní jen dobře čte.


Ivan Klíma
  Vražda před mikrofonem
  Jak to slyší Petr Pavlovský
 
   Krajiny skutečné i sněné

   Navštivte
 
   O nekompetentnosti
   Televizní glosář Jana Svačiny