Číslo 31 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s filozofem.
Konradem Paulem Liessmanem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Paul Liessmann, filozof

Při překládání vaší knihy jsem si potvrdila svůj dojem, že naší „společnosti vědění“ nejde o vzdělání člověka, ale o jeho robotizaci v tom smyslu, aby generoval co největší zisk.

Ano, prý žijeme ve společnosti vědění. Politici, reformátoři univerzit, evropští komisaři tvrdí, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti. Mohlo by se zdát, že se konečně naplňuje sen osvícenců o humanistickém vzdělanci, jak ho nastínil Wilhelm von Humboldt ve své práci Teorie vzdělání člověka. Ovšem zhruba století a půl po něm, v roce 1959, napsal Theodor W. Adorno studii Teorie polovzdělanosti, v níž dokazuje, že humanitní vzdělání u lidí, jimž se neposkytnou nutné předpoklady, především dostatek volného času, degraduje na polovzdělanost. Ale polovzdělanost bylo ještě možné kriticky vztahovat k ideji vzdělání. Problémem naší doby už není polovzdělanost, nýbrž absence jakékoliv normativní ideje vzdělanosti. Idea vzdělání jako program sebeutváření člověka se dnes redukuje na profesní vyučení. Nevzdělanost je osudem nás všech, protože je nutným důsledkem kapitalizace ducha.

Český překlad knihy a ohlas na ni jste měl možnost vidět v Praze. Letos v březnu jste přijal pozvání Filozofického ústavu AV ČR, Collegia Europaea a Filozofické fakulty UK, kde jste proslovil přednášku s názvem Poslední úkol našeho bytí: O vzdělání a jeho deformaci ve věku vědění. Aula filozofické fakulty byla přeplněná. Jaké jsou vaše dojmy?

Velmi pozitivní, byl jsem překvapen, že na přednášku přišlo tolik lidí, a zvláště mě potěšilo, že mezi posluchači bylo mnoho mladých. Je to doklad toho, že dnes je otázka svobody vzdělání a vědeckého bádání palčivá a lidé se jí zabývají. Velký dojem na mě udělalo, že právě mladí lidé kladli v závěrečné diskusi velmi promyšlené a konstruktivní otázky.

Vaše dnes už slavná kniha Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění vyšla ve Vídni v roce 2006. V českém překladu též zaznamenala velký ohlas. Do jakých jazyků byla ještě přeložená?

Kromě češtiny také do chorvatštiny a slovinštiny. Vybrané pasáže vyšly knižně v italštině a v nizozemštině. Do angličtiny, nevím proč, kniha přeložená nebyla. Není ale nijak překvapivé, že byla přeložená do češtiny, chorvatštiny a slovinštiny, vždyť v těchto zemích se vzdělávací systémy přebudovávají. A filozofické pozadí humboldtovského pojetí univerzity je ve střední Evropě dosud živé a srozumitelné. Byl jsem pozván do Záhřebu, kde byla uspořádána konference na téma reformy vzdělání, kniha byla tedy přijatá velmi dobře. Myslím však, že její ohlas u vás byl ještě větší.

Ve kterých evropských zemích je podle vašeho mínění univerzitní svoboda nejvíce ohrožená?

Všechny evropské země jsou ohrožené stejně, protože Boloňský proces podepsaly téměř všechny evropské státy. Rozdíl je snad jen v tom, že velké univerzity, jako jsou ty ve Švýcarsku a ve Francii, mají velké sebevědomí.

Jaký má kniha ohlas v německojazyčných zemích?

Stále dostávám pozvání do Německa, do různých měst. Německy už kniha vyšla v sedmnácti vydáních. A náklad paperbackového vydání dosáhl asi sta tisíc. K dnešnímu dni už v Německu vyšla řada kritických studií o Boloňském procesu.

Vaše kniha však byla první.

Ano. Poté se diskuse rozhořela.

Jak vnímáte Boloňský proces?

Na počátku byly jistě dobré úmysly. Ale unífikace a kvantifikace vzdělání, neustálé ratingy a evaluace, při nichž se zcela mechanicky srovnává nesrovnatelné, mají absurdní důsledky. Původním smyslem bylo podpořit mobilitu a výměnu studentů i pedagogů. Ale když se bude na všech univerzitách učit naprosto stejně, jaký bude smysl toho, aby student, řekněme z Madridu, přijel studovat do Vídně?

Jana Zoubková, germanistka

Foto David Novotný

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 27. 7.  V záři obrazovky        
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
  S Trabandem dál proti proudu      

  Pořiďte si        
 
  Vídeňský kaleidoskop...    
  Nalaďte si