26
vychází 16. 6. 2003

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 25. 6. 2003 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky profesora PhDr. Jiřího Cejpka o informační hygieně vyjímáme: Už v 70. letech se v západní literatuře objevil výraz "informační hygiena", který se ovšem dodnes příliš nepoužívá. Myslím však, že rozšíření významu tohoto výrazu i na část duševní hygieny je na místě. My zatím daleko více pečujeme o svou tělesnou schránku než o duševní pohodu a čistotu. A to navzdory tomu, že nám lékaři stále častěji zdůrazňují těsné sepětí mezi tělesným a duševním zdravím. Ostatně tento ideál harmonie sil tělesných a duševních znali pod výrazem kalokagathia už starověcí Řekové. Také slovo hygiena má původ ve starořeckém slovu hygiainos, které znamenalo zdraví. Dnes si pod slovem hygiena představujeme soubor opatření zabezpečující ochranu zdraví, zejména pak udržování čistoty. Je to také lékařský obor studující vliv životních a pracovních podmínek na zdraví člověka a skupin lidí. Všeobecně se hygiena chápe jako opatření proti nemocem, epidemiím, škodlivinami v ovzduší, v jídle, vodě, půdě atd. Tak, jak se v současném světě stále více ocitáme pod tlakem informací, roste význam informační hygieny jako součásti hygieny duševní. Informační prostředí kolem nás se prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, filmu, videa, internetu, reklamy apod., a také postupného propojování těchto sdělovacích prostředků, velmi zahušťuje. Medializace, tj. reprodukce skutečnosti prostřednictvím těchto médií, rozšiřuje sféru virtuálního světa. Přitom stále častěji jde o skutečnosti týkající se celého světa, ba i části vesmíru.

(df)